Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

KyK Onderwijsteam Noord

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen wordt er binnen onze stichting gewerkt met onderwijsteams, een cluster scholen. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten.

Meer informatie over KyK Onderwijsteam Noord en de visie van deze netwerkorganisatie is >hier< te lezen, 'OT-Noord: Een map vol inspiratie'.

Basisschool De Gielguorde maakt samen met 8 andere basisscholen uit Baard, Boazum, Itens, Pingjum, Winsum, Weidum, Witmarsum en Wommels deel uit van Onderwijsteam Noord.

Binnen het onderwijsteam onderscheiden we de volgende functies:

De directeur
De leiding van het onderwijsteam is in handen van de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij of zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. De directeur is eindverantwoordelijk voor de scholen en legt hiervoor verantwoording af aan de ouders en het college van bestuur.

De manager bedrijfsvoering
De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de schoolbegroting van het onderwijsteam (exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO zaken.

De locatiecoördinator (Loco)
Hebt u vragen van algemene aard, dan is op iedere school een locatiecoördinator aanwezig. De locatiecoördinator draagt samen met het team zorg voor de dagelijkse organisatie op de school en is aanspreekpunt voor ouders in groep overstijgende aangelegenheden en klachten.

De intern begeleider (IB'er)
De intern begeleider is een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen. Mocht het zo zijn dat er specifieke hulp geboden wordt aan uw kind, dan is de interne begeleider erbij betrokken. Zij coördineert de zorg rondom uw kind.

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht is de leerkracht die bij uw kind voor de groep staat. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over uw kind en de school. Hij of zij kent uw kind en de situatie het beste. Lesgeven is de belangrijkste taak van de groepsleerkracht. Daar hoort ook het voorbereidend werk en de nazorg bij. De leerkracht zorgt voor een goede sfeer in de klas en zorgt ervoor dat uw kind in een veilige, leerzame en plezierige omgeving kan leren.

De informaticacoördinator (ICT'er)
Om nieuwe informatietechnologieën een plaats te geven in de basisschool, heeft iedere school een ICT-er. Die is de contactpersoon naar de systeembeheerder. Tevens ondersteunt, informeert en adviseert hij of zij de leerkrachten over ontwikkelingen en werkwijzen.

De respectcoördinator
Om de school voor iedereen een fijne plek te laten zijn werken wij o.a. met het respectprotocol. De respectcoördinator is specialist op dit gebied en kan scholen hierin adviseren begeleiden.

De administratief medewerkster
Voor het gehele onderwijsteam is een administratief medewerkster werkzaam. Zij handelt facturen af en regelt bestellingen. Daarnaast ondersteunt ze de leerkrachten door het verrichten van administratieve handelingen.

De facilitair medewerker
Voor het hele onderwijsteam is een facilitair medewerker werkzaam. Hij doet het tuinonderhoud en de voorkomende technische klussen.