Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Regels en veiligheid

Regels in en om school

Elk kind moet zich op school veilig voelen. Wij als leerkrachten zorgen door toezicht en tijdig handelen, dat bedreigende situaties worden tegengegaan.

Van kinderen, leerkrachten en ouders wordt gevraagd bij te dragen aan een veilige school. Dat geldt voor het verkeer rondom de school en de omgangsvormen.

Ruzies of conflicten worden gezamenlijk opgelost. Heel belangrijk voor een goed schoolklimaat is, dat er op een positieve manier met elkaar wordt gesproken.

Een ordelijke, duidelijke organisatie komt iedereen ten goede; het bespaart ergernis, discussies en conflicten. Ons devies is echter om zo weinig mogelijk regels te stellen; we gebruiken liever samen ons gezonde verstand.

Toch ontkomen we er niet aan om regels op te stellen zodat iedereen weet waar hij/zij zich aan moet houden. De volgende afspraken met leerlingen en team zijn gemaakt:

 

Regels voor de leerlingen in en om school

 • Wie één keer op het plein is, gaat er niet meer van af.
 • Ouders van groep 1 en 2 brengen hun kind tussen 8.25 en 8.30 in het lokaal.
 • Alleen de kleuters maken gebruik van de kleuteringang.
 • De leerlingen mogen niet eerder dan 8.20 uur op het schoolplein zijn.
 • Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen.

Pestprotocol

Waarom een pestprotocol?

 • Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
 • Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Klik hier voor het pestprotocol.

 

Regels en afspraken om pesten tegen te gaan (uit het pestprotocol)

regel 1

Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de groep 1 leren we de kinderen: Je mag niet klikken, maar als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt je er zelf niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.

regel 2

Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.

regel 3

Samenwerken zonder bemoeienissen: School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen. Ouders, leerkrachten en directie lossen het probleem in overleg op.

 

REGELS DIE GELDEN IN ALLE GROEPEN

 1. Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden.
 2. Kom niet aan een ander als de ander dat niet wit.
 3. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
 4. Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben (je komt niet aan de ander). Probeer eerst samen te praten. Ga anders naar de meester of de juf.
 5. Niet: zomaar klikken. Wel: aan de juf of meester vertellen als er iets gebeurt wat je niet prettig of gevaarlijk vindt.
 6. Vertel de meester of de juf wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest.
 7. Blijft de pester doorgaan dan aan de meester of juf vertellen. Kinderen die pesten zitten zelf in de nesten!
 8. Word je gepest praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden.
 9. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed.
 10. Niet aan spullen van een ander zitten.
 11. Luister naar elkaar.
 12. Iemand niet op het uiterlijk beoordelen of beoordeeld worden.
 13. Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen, zij zijn ook welkom op school.
 14. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te pesten is beslist niet toegestaan.
 15. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten maken we weer een nieuwe start.

 

Deze regels gelden op school en daarbuiten en hangen op een goed zichtbare plaats in de school en in de klas.

Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, in overleg met de leerkracht.

Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de zgn. groepsregels.

Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen.