Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Regels en veiligheid

Regels in en om school

Elk kind moet zich op school veilig voelen. Wij als leerkrachten zorgen door toezicht en tijdig handelen, dat bedreigende situaties worden tegengegaan.

Van kinderen, leerkrachten en ouders wordt gevraagd bij te dragen aan een veilige school. Dat geldt voor het verkeer rondom de school en de omgangsvormen.

Ruzies of conflicten worden gezamenlijk opgelost. Heel belangrijk voor een goed schoolklimaat is, dat er op een positieve manier met elkaar wordt gesproken.

Een ordelijke, duidelijke organisatie komt iedereen ten goede; het bespaart ergernis, discussies en conflicten. Ons devies is echter om zo weinig mogelijk regels te stellen; we gebruiken liever samen ons gezonde verstand.

Toch ontkomen we er niet aan om regels op te stellen zodat iedereen weet waar hij/zij zich aan moet houden. De volgende afspraken met leerlingen en team zijn gemaakt:

 

Regels voor de leerlingen in en om school

  • Wie één keer op het plein is, gaat er niet meer van af.
  • Ouders van groep 1 en 2 brengen hun kind tussen 8.25 en 8.30 in het lokaal.
  • Alleen de kleuters maken gebruik van de kleuteringang.
  • De leerlingen mogen niet eerder dan 8.20 uur op het schoolplein zijn.
  • Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen.

Gedragsprotocol 

Ons gedragsprotocol heeft als doel dat alle kinderen van de Gielguorde zich veilig voelen bij ons op school, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.  

Om aan dat doel te kunnen voldoen, hebben wij regels en afspraken in de school die gelden voor alle betrokkenen: leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingen en ouders. Deze regels en afspraken zijn bekend bij alle betrokkenen, zodat wij, als zich ongewenste situaties voordoen, elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.  

Dit vraagt van ons dat wij de kinderen leren zich assertief op te stellen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om zich veilig en welkom te voelen bij ons op school.  

Sinds 1 januari 2006 is het wettelijk verplicht om als school een zorgplan te hebben. Een onderdeel van dit plan is een gedragsprotocol. Dit gedragsprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt in het geval van respectloos gedrag op school. Wij vinden het als school heel belangrijk dat leerlingen elkaar respecteren en dat pesten wordt voorkomen.  
Daarnaast willen wij in dit gedragsprotocol de nadruk leggen op gewenst gedrag. 

In het gedragsprotocol onderscheiden wij (digitaal) pesten (op school) en afspraken rondom gewenst gedrag. Ook kunt u in ons protocol nog een aantal adviezen voor ouders teruglezen. 

Uitgangspunten bij ons gedragsprotocol  

  1. Als pesten en ongewenst gedrag plaatsvindt, ervaart de school dat als een probleem voor alle betrokkenen.
  2. Leerkrachten en ondersteunend personeel zijn alert op ongewenst gedrag. Indien ongewenst gedrag optreedt, voert de school het gedragsprotocol uit. De verantwoordelijkheid ligt bij de leerkrachten.
  3. Het gedragsprotocol wordt door het hele team en de oudervertegenwoordiging onderschreven en aan alle ouders ter inzage aangeboden.

 

Klik hier voor het gedragsprotocol.