Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Hoofdluis

Verantwoordelijkheid
Hoofdluisbestrijding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders, school en GGD Fryslân hebben op dit terrein ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheden.

Wie doet wat?
Ouders: Ouders/verzorgers controleren hun kinderen wekelijks op hoofdluis. Als er hoofdluis is geconstateerd bij hun kind, moeten ze direct melden aan school en starten met behandelen.

School
De school moet maatregelen nemen ter voorkoming van hoofdluis en verdere verspreiding.

GGD Fryslân
De GGD heeft een voorlichtende, adviserende en ondersteunende taak ten aanzien van hoofdluisbestrijding. Dit gebeurt door het geven van informatie en advies, door middel van folders, posters etc. Voor een ouderavond of een instructie aan de ouderwerkgroep kan een beroep op de GGD worden gedaan. De verpleegkundige van de GGD kan ouders begeleiden die problemen ondervinden bij de bestrijding van hoofdluis. De GGD kan niet de verantwoordelijkheid van ouders en school overnemen.

Hoofdluiswerkgroep
Binnen de school is een hoofdluiswerkgroep samengesteld. Deze werkgroep, bestaande uit ouders, controleert alle kinderen op hoofdluis. De werkgroep werkt volgens de richtlijnen van de GGD. De werkgroep kan nog wel extra hulp gebruiken.

De hoofdluiswerkgroep controleert na elke vakantie, voor elke zomervakantie en na een melding van hoofdluis alle kinderen. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, worden de bevindingen doorgegeven aan de betreffende ouders. De ouders worden telefonisch geïnformeerd door school. Indien er voor de eerste maal hoofdluis is geconstateerd op school, ontvangen alle ouders een brief Na 1 week controleert de hoofdluiswerkgroep weer alle kinderen en leerkrachten

Hardnekkige hoofdluis
Indien er na vier nacontroles nog sprake is van hoofdluis, vindt er een gesprek plaats tussen ouders en directeur. De jeugdverpleegkundige van de GGD Fryslân kan de ouders thuis adviseren en begeleiden. De school heeft altijd overleg met de jeugdverpleegkundige van de GGD Fryslân om een gezamenlijk plan van aanpak te bepalen in geval van hardnekkige hoofdluis.

Voor meer informatie en behandeling van hoofdluis www.ggdfryslan.nl Aan de rechterkant bij de Downloads staat een PDF bestand met alle benodigde informatie.