Belangrijke weetjes

In deze brief vindt u de gang van zaken m.b.t. eventuele ziektevervanging (of gebrek daaraan).

weetjes2

Informatieavond

In september/oktober is er een informatieavond waarop de leerkrachten vertellen over hun werkwijze in de klas, over de dagelijkse gang van zaken, het verloop van bepaalde lessen, etc.

Rapport

Twee keer per jaar, in februari en juni/juli, krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een rapport mee. We stellen de ouders schriftelijk in kennis van onze bevindingen t.a.v. de vorderingen van de leerlingen.

Contactavonden

Voor de contactavonden worden alle ouders uitgenodigd. Zij worden geïnformeerd over de vorderingen en verdere bijzonderheden van de leerling. De contactavond wordt op twee avonden in dezelfde week gehouden. Op deze avond(en) wordt ook het rapport met de ouders besproken.

Spreekuur

Voor de ouders van kinderen waar school of ouders zorgen over hebben kunnen gebruik maken van het spreekuur, dit is in september en eind november/begin december.

Mocht u op een ander tijdstip zorgen hebben over uw kind dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Nijsbrief

Iedere laatste week van de maand, meestal op vrijdag, wordt de ‘Nijsbrief’ geschreven en gemaild. Deze wordt ook op onze website geplaatst. Hierin staat wat u moet weten (agenda) en het laatste nieuws.

Schoolkrant ‘Nijs út ‘e Gielguorde’

Twee keer per jaar wordt de schoolkrant uitgegeven, dit is een onderdeel van de nieuwsbrief.

Huisbezoek

De groepsleerkracht van groep 2 t/m 8 komt bij de ouders op huisbezoek wanneer er gedurende het schooljaar ‘nieuwe’ kinderen instromen. Dit om nader kennis te maken met ouders en kind(eren). Bij de aanvang van een nieuw schooljaar gebeurt dit voor de herfstvakantie. Op een ander tijdstip van het schooljaar: binnen 2 maanden na de inschrijfdatum. De leerkracht van groep 1 komt ongeveer 6 weken na de inschrijfdatum op huisbezoek. Daar waar de groepsleerkracht het nodig of wenselijk vindt thuis te komen, zal hij/zij een afspraak maken.

guozzen

Open-ochtenden

‘Open ochtend’ organiseren we, opdat ouders mee kunnen maken wat hun kind dagelijks beleeft. Deze zijn tweejaarlijks voor de pakes en beppes en jaarlijks voor de ouders.

Informatieavond

Op de informatieavond voor groep 1 t/m 8 vertellen de leerkrachten over hun werkwijze in de klas, over de dagelijkse gang van zaken, het verloop van bepaalde lessen, etc. Wanneer er andere zakelijke dingen (bijv. een inspectierapport) zijn waarover de ouders geïnformeerd moeten worden, dan neemt de directie dit onderdeel op die avond voor haar rekening.

lezen

‘Lytse Bieb’

De ‘Lytse Bieb’ is voor de leerlingen van De Gielguorde op 13 januari 2009 van start gegaan. Alle kinderen hebben een (gratis) kaartje en mogen wekelijks 5 boeken lenen: 3 boeken blijven op school, (2 Nederlandse boeken voor het stillezen en 1 Fries boek voor het Friese lezen) en de rest mag mee naar huis.

De pasjes blijven op school. De kinderen van groep 2 mogen 4 boeken per keer lenen. Daarnaast mag elk kind uit deze groep, één boek kiezen voor in de “boekenkoer”.

De kinderen van groep 1 kiezen ook iedere week een boek voor in de “boekenkoer”.

Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen het lidmaatschap van de ‘Lytse Bieb’, dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.

Laatste schooldag

Het schooljaar wordt traditiegetrouw feestelijk afgesloten met het eten van pannenkoeken! De laatste schooldag is meestal op de laatste donderdag voor de zomervakantie.

Sporttoernooien

Het cluster van openbare scholen heeft met elkaar afgesproken dat de sportevenementen (bijv. 27 april, kaatstoernooien, korfbaltoernooien e.d.) via de scholen bekend worden gemaakt. De organisatie ervan, het vervoer e.d. zal desgewenst door ouders moeten worden gecoördineerd. Alleen de gemeenschappelijke sportdag valt onder verantwoordelijkheid van de school.

Typeles

Via ‘Instituut Noord’ uit Joure wordt er aan de groepen 7 & 8 op privébasis gelegenheid gegeven om het typediploma te halen. Bij voldoende deelnemers wordt de cursus op school gegeven. U ontvangt de opgavenbriefjes in het begin van het schooljaar

Muzieklessen

Bij voldoende deelname kunnen de kinderen vanaf groep 4 muziekles volgen. Deze wordt verzorgd door de CVK uit Sneek. De formulieren worden aan het begin van het schooljaar uitgedeeld door de groepsleerkrachten.

banaan

Bericht naar school?

Graag middels de telefoon (058 - 2501220) contact opnemen met school tussen 8.10 en 8.30 uur. Het is niet de bedoeling dat meldingen van zieke kinderen of een bezoekje aan de tandarts via de mail wordt gemeld.

Traktaties

Kinderen die hun verjaardag vieren, willen graag trakteren en dat mag natuurlijk. Voor de gezondheid is het wel belangrijk om een traktatie te kiezen die goed is voor de tanden. Geef de kinderen dus geen snoep e.d. mee.

Wat kan bijvoorbeeld wel: fruit, rauwkost, kaas, worst, soepstengels, popcorn, rozijntjes, chips, rijstwafel, kleine pizzaatjes, gevulde broodjes, bladerdeeg, waterijsje (bij warm weer), soepstengel, popcorn, poffertjes. Hopelijk geeft dit wat duidelijkheid.

Als iedereen zich hieraan houdt, hoeven de kinderen ook niet tegen elkaar op te bieden. Wij hebben voor de jarigen een mand met kaarten, waar ze een uit mogen kiezen. Iedere leerkracht zet de naam op deze kaart.

Schoolschoonmaak

De schoolschoonmaakster is in dienst bij een schoonmaakbedrijf.

Himmeljûn

Omdat de LUMPSUM- normen (financiële vergoedingen) voor het schoonmaken beperkt zijn, is samen met de MR besloten dat we alle ouders vragen (1 ouder per gezin) om op vrijwillige basis 2 keer per schooljaar mee te helpen met het schoonmaken van de school. Dit zorgt voor een schone leeromgeving voor de kinderen.

Gevonden voorwerpen

Het komt nogal eens voor dat er kleding en andere spullen op school blijven liggen. Het gaat hierbij om dassen, handschoenen, sportkleding, etc. Wij willen deze spullen best bewaren, maar na een bepaalde tijd moeten we toch 'opruiming' houden. Als u iets mist, kom dan gerust even kijken of vragen! De gevonden voorwerpen worden in de rode en blauwe bakken achter de klapdeur van de hoofdingang gedaan. Iedere laatste donderdag van de maand legen we de bakken. Voor deze spullen zoeken we een bestemming.

Fietsen

Wij gaan er vanuit dat de kinderen die binnen de bebouwde kom wonen, lopend naar school komen. De kinderen die op de fiets mogen komen, zetten de fiets goed en 'economisch' op de plaats voor de fietsen. Ze lopen met de fiets over het schoolplein.

ballon

Pauze/fruithapje

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan iedere ochtend een kwartier naar buiten. Ze eten hun fruit en drinken hun drinken vooraf op in de klas. De kinderen van groep 1 en 2 eten om ongeveer tien uur hun fruit op. Dit nemen ze mee van huis. Wilt u thuis zoveel mogelijk voorwerk doen? B.v. sinaasappels in partjes, appels geschild en ander fruit wassen. Wilt u het fruit in een bakje doen, zodat het herkenbaar is voor uw kind? Houdt u er a.u.b. rekening mee dat frisdrank, snoep, koeken etc. niet toegestaan zijn.

Vader- en moederdag

Hoewel er verschillende opvattingen over deze dag bestaat en de rol die de school daarin kan spelen, maken wij geen attentie voor deze gelegenheid. Dit in verband met de verscheidenheid in gezinsverbanden.

Merkjes in de kleding

Omdat sommige kleren, bijv. sportbroekjes, handschoenen, sjaals en vooral ook laarzen zo op elkaar lijken, willen wij graag, dat u hier een merkje inzet. Ook willen wij graag, dat de lusjes van de jassen groot en sterk genoeg zijn voor de kapstokken.

De verjaardagen van de leerkrachten

Als er een leerkracht jarig is, zingen we 's ochtends met z'n allen de jarige toe! Daarna vieren de 'eigen kinderen' de dag op hun eigen manier.