Visie en Missie

bloemen

Visie
De visie van OT-Noord is:
Wij halen het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot persoonlijke excellentie. 

Missie
In de komende jaren zullen de scholen in OT-Noord steeds meer samenwerken en zich richten op verdere integratie van de informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast heeft verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voortdurend de aandacht.

De bevolkingsgroei neemt af. Dit is ook zichtbaar op de scholen. Het komt steeds vaker voor dat jongere en oudere leerlingen in een combinatiegroep werken, dus in een heterogene samenstelling. De ontwikkelingen op ICT gebied gaan snel. Er zijn daardoor voor het onderwijs steeds meer diensten via internet beschikbaar. Hierdoor kunnen leerlingen ook steeds meer kennis opdoen buiten de school.

De groeiende samenwerking tussen de twaalf scholen in OT-Noord en de samenwerking binnen Gearhing biedt kansen om nog beter onderwijs te geven. We doen dit door de samenwerking tussen de scholen en de wereld rondom de scholen te richten op het leerproces. Zo zorgen we voor een groter leerrendement binnen ons adaptieve onderwijs. Ook ouders vervullen hierin een belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in vele vormen belangrijk: tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen ouders en leerling, enzovoort.

Ons onderwijs is gebaseerd op de inzichten uit de onderwijs- en gedragswetenschappen van Marzano. Zijn strategie is richtinggevend voor actief en authentiek leren. De leerkracht vervult daarbij een cruciale rol. Een leerkracht in ons onderwijsteam:

  • kan goed uitleggen (didactische aanpak)
  • werkt vanuit een goede organisatie in zijn klas (klassenmanagement)
  • heeft een goede relatie met de leerlingen en met zichzelf (pedagogisch handelen)
  • differentieert (sturen en herontwerpen van het programma, zodat het aansluit bij de leerlingen)

En specifiek over De Gielguorde
We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar willen wel dat ieder kind zijn glans behoudt.
De Gielguorde is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Bij ons worden verschillen geaccepteerd en er heerst een veilig en open schoolklimaat.

Situering van de school
De Gielguorde is de enige school in het dorp Mantgum, een groeikern met momenteel veel nieuwbouw. Het aantal leerlingen is daardoor de laatste jaren snel gestegen. Alle groepen zijn ondergebracht in een gebouw dat bestaat uit zes groepslokalen, een middenruimte, een speellokaal, een ruimte voor de RT/IB-er, een personeel- en een directiekamer. We zijn nog steeds erg tevreden met de resultaten van de ver- en nieuwbouw (2007). Het gymnastieklokaal ligt ongeveer 100 meter van de school.

Schoolgrootte en telling van de leerlingen
De Gielguorde is een school met rond de 130 leerlingen. Er zijn tien (deels parttime) leerkrachten aan onze school verbonden. Ook werken er in deeltijd een conciërge en een administratieve kracht.