MR

ouders2

De Medezeggenschapsraad & de Onderwijsteam-medezeggenschapsraad

In de MR van onze school hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting.

Namens het onderwijzend personeel:

  • Ria Bouwhuis
  • Patrick van der Veen
  • Jitske van der Wal

Namens de ouders:

  • René Koopman
  • Janke Hoff
  • Pieter Willem Seffinga (voorzitter)

Een directielid is op uitnodiging van de MR aanwezig om het ontwikkelde schoolbeleid uit te leggen en om mededelingen te doen omtrent de beleidsuitvoering.

De MR houdt zich vooral bezig met beleidsmatige zaken rond onze school. Stichting Gearhing, het bevoegd gezag, en de schoolleiding, zijn bij wet verplicht aan de M.R. in een aantal gevallen instemming te vragen en in andere gevallen een advies in te winnen.

In zaken die niet alleen onze school aangaan, bijvoorbeeld verbetering van de kwaliteit van onderwijs in de gehele zuidwesthoek van Friesland of de problemen rond vervanging van onderwijzend personeel bij ziekte, zijn de instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid doorgegeven aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R. ).

De zittingsduur voor de medezeggenschapsraad bedraagt vier jaar, met de mogelijkheid van eenmaal een herverkiezing voor nog een periode van vier jaar. Jaarlijks treedt volgens een rooster van aftreden een derde van de raad af, te weten een ouder en een personeelslid. U krijgt tijdig schriftelijk bericht over de wijze waarop de verkiezingen zullen worden gehouden.

In de OMR (de Onderwijsteam-medezeggenschapraad) zitten vertegenwoordigers van de 11 scholen van het onderwijsteam; van iedere school een leerkracht of een ouder. De voorzitter van de OMR is Patrick van der Veen.

De OMR houdt zich bezig met zaken die alle scholen van het onderwijsteam aangaan (zoals de samenwerking van de scholen in het onderwijsteam en ontwikkelingen in het onderwijs). De doelstelling van de OMR is door samenwerken zo goed mogelijk onderwijs te kunnen leveren.

Voor de OMR gelden dezelfde wettelijke regels als voor de MR.

Verslagen van de MR-vergaderingen vindt u hier.

Verslagen van de OMR-vergaderingen kunt u opvragen door een mail te sturen naar mattie.dijkstra@gearhing.net